Vodostaji reka u stagnaciji ili manjem porastu

Vodostaji reka u stagnaciji ili manjem porastu

16/03/2019 0 Autor: V.D.

BEOGRAD – 

Vodostaji na rekama u Srbiji trenutno su u stagnaciji ili manjem porastu, pokazuju podaci nadležnih službi.

Informacije o stanju voda RHMZ pokazuju da je vodostaj Dunava u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.

Vodostaj Tise je u porastu sa tendencijom porasta naredna dva dana, zatim stagnacije i manjeg opadanja.

Takođe, vodostaj reke Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana, dok je na Velikoj Moravi u opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednjih i srednje niskih, a na Savi, Tisi i Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za mart, navodi se na sajtu RHMZ.

I u JVP “Srbijavode” kažu da je vodostaj Velike Morave, Zapadne Morave i Južne Morave u opadanju, i da je jedino kod Grdelice u blagom porastu.

Takođe, u opadanju je i nivo vodostaja na Savi i Kolubari.

Prema podacima ovog preduzeća, u blagom porastu je nivo vodostaja Dunava, ali sa tendencijom da će nivo vode preći u stagnaciju.

Što se tiče padavina, po izveštajima nadležnih službi, manja kiša se očekuje u utorak, 19. marta, navode u tom vodoprivrednom preduzeću.

Inače, početkom meseca na snagu je stupila Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2019. godinu.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navode da odbrana od poplava obuhvata odbranu od velikih voda -spoljnih i unutrašnjih i od nagomilavanja leda.

Kada je u pitanju sprovođenje odbrane od poplava, odnosno upravljanje rizicima, naredbom su predviđene aktivnosti sa ciljem integralnog upravljanja vodama i rizicima od poplava, planiranje u okviru kojih je potrebno izvršiti dodatne analize rizika od poplava na osnovu karata ugroženosti i karata rizika od poplava i pripremiti planove upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Srbije i za vodna područja.

“S tim u vezi, radiće se na prikupljanju podataka o novim poplavama, ažuriraće se baza sa podacima, a radi se u kontinuitetu na usklađivanju sa EU direktivom”, navode u resornom ministarstvu.

Odbranu od poplava organizuje i sprovodi javno vodoprivredno preduzeće na vodama prvog reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, a na vodama drugog reda jedinica lokalne samouprave, u skladu sa opštim planom i operativnim planovima za odbranu od poplava.

Operativni plan naročito sadrži nazive pravnih lica nadležnih za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava na teritoriji Srbije, imena lica i njihovih pomoćnika/zamenika nadležna za koordinaciju i rukovođenje odbranom od poplava.

Za vode prvog reda, po vodnim područjima i vodnim jedinicama, dati su sektori i deonice vodotoka, zaštitni vodni objekti na kojima se sprovode mere odbrane od poplava od spoljnih voda i nagomilavanja leda, štićena poplava područja i kriterijumi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i nagomilavanje leda.

Za unutrašnje vode, definisani su hidromelioracioni sistemi (HMS) u javnoj svojini na kojima se sprovodi odbrana od poplava od unutrašnjih voda, teritorijalna pripadnost sistema (katastarska opština) kao i kriterijumi i uslovi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od unutrašnjih voda.

Redovna odbrana od poplava od spoljnih voda na vodama prvog reda proglašava se na rečnoj deonici kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni vodni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja.

Vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda na vodama prvog reda proglašava se na rečnoj deonici kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo vanredne odbrane utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni vodni objekti ugroženi usled dugotrajno visokih vodostaja, navode u resornom ministarstvu.

Odbrana od poplava (redovna i vanredna) od unutrašnjih voda proglašava se na hidromelioracionom sistemu za odvodnjavanje u javnoj svojini u zavisnosti od ostvarenih uslova po bar jednom od četiri merodavna kriterijuma iz operativnog plana.

Takođe, odbrana od poplava usled nagomilavanja leda proglašava se ukoliko su usled stvaranja, pokretanja i nagomilavanja leda na vodotoku u zavisnosti od procenta pokrivenosti vodene površine, uslova pokretanja i nagomilavanja leda.

izvor: RTV